Stanovy Občanského sdružení

čl.1 Název sdružení Archa

Sdružení na podporu svobodné společnosti Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

čl.2 Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je Dlouhá 20, Praha 1, 110 00 

čl.3 Cíl činnosti sdružení

Sdružení bude vyvíjet činnost za následujícím účelem:

 • posílit úctu k principům svobodné společnosti
 • podporovat zájem o věci veřejné
 • přispět k renesanci tradičních hodnot ve veřejném životě
 • rozvíjet kulturní dědictví a občanské ctnosti
 • provádět osvětu a vzdělávání v duchu tradičních hodnot

Sdružení bude vyvíjet činnost následující formou:

 • pořádáním diskusních setkání a tematických konferencí
 • vlastní publikační činností
 • přípravou tematických analýz a studií
 • spolupracuje se subjekty, které sledují slučitelné cíle. 
čl.4 Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se zaváže obhajovat jeho programové cíle. Členství vzniká dnem, kdy s přihláškou souhlasí výbor občanského sdružení.
 2. Členství ve sdružení končí oznámením o ukončení členství a dále pak úmrtím, případně vyloučením za činnost, která je v hrubém rozporu s programovými cíli sdružení. O vyloučení rozhoduje výbor sdružení na návrh kteréhokoliv člena občanského sdružení. 
čl.5 Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • valná hromada
 • výbor sdružení
 • prezident
 • viceprezident
 • kontrolní komise
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se jednou ročně, případně tehdy, požá-dá-li o její konání výbor sdružení nebo alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Valnou hromadu svolává prezident sdružení a termín jejího konání stanoví výbor.
 2. Valná hromada může jednat a usnášet se, je-li přítomna aspoň jedna třetina celkového počtu členů nebo jejich delegátů podle klíče, který stanoví výbor sdružení. Není-li řádně svolaná Valná hromada usnášeníchopná, usnese se výbor na svolání nové Valné hromady, přičemž usnášeníschopnost je dána přítomností nadpolovičního počtu těch, kteří se dostavili na konání předem oznámené.
 3. Valná hromada volí výbor sdružení, prezidenta a viceprezidenta sdružení a členy kontrolní komise. Volební období je maximálně dvouleté.
 4. Výbor sdružení (dále jen výbor) je v období mezi jednáními valné hromady nejvyšším orgánem sdružení. V období mezi valnými hromadami řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou svěřeny valné hromadě. Výbor je nejméně pětičlenný. Členy výboru jsou z titulu svých funkcí prezident a viceprezident sdružení. Výbor jmenuje tajemníka, který je zpravidla zaměstnancem sdružení.
 5. Prezident sdružení zastupuje sdružení navenek jako jeho statutární orgán. Je volen valnou hromadou sdružení. Prezident řídí činnost sdružení a svolává zasedání valné hromady a výboru.
 6. Viceprezident sdružení zastupuje prezidenta sdružení v jeho nepřítomnosti.
 7. Kontrolní komise sdružení je tříčlenný orgán, který sleduje hospodaření sdružení, vyhodnocuje jeho výsledky a předkládá kontrolní zprávu valné hromadě sdružení. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do všech dokladů a zkoumat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy sdružení. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a jejím členem nemůže být žádný z členů výboru nebo tajemník sdružení. 
čl.6 Zásady hospodaření
 1. K zajištění činnosti sdružení slouží peněžní a jiné hmotné a nehmotné prostředky, které si sdružení opatřuje z členských příspěvků, odkazů a darů třetích osob a z vlastí podnikatelské činnosti. Výši minimálního členského příspěvku stanovuje výbor sdružení. Maximální roční výše dobrovolného členského příspěvku je Kč 50 000.
 2. Za hospodaření sdružení odpovídá prezident a výbor sdružení.
 3. Předmětem hospodářské činnosti sdružení je: nakladatelská činnost, reklamní a propagační služby
 4. Sdružení provozuje činnost uvedenou v předchozím odstavci za podmínek stanovených zvlášt-ními předpisy (zák.č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o živnostenském podnikání a další). Výše uvedená činnost je provozována sdružením pouze za účelem získání prostředků pro naplnění deklarovaných cílů sdružení. 
čl.7 Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.